اخبار:   خدیجه زواری

  • PDF

خدیجه السادات زواری

کارشناس ارشد مشاوره خانواده 

فارغ التحصیل دانشگاه آزاد واحد  علوم و تحقیقات اهواز

مدیر داخلی مرکز توانبخشی نویدمهر اهواز

سابقه اجرایی:

مدیریت داخلی مرکز نویدمهر و هماهنگ کننده تیم مراقبتی و در گردش ، مسئول فنی های ویزیت سالمندان و مراقبت از معلولین

مدیریت امور خیرین و برگزاری فراخوان های جذب کمکهای مردمی

مدیریت آموزش و برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت مراقبین و پرسنل مرکز نویدمهر اهواز

پایان نامه های علمی:

مقایسه مولفه های عملکرد خانواده و کنترل والدگری مادر در خانواده های با و بدون سالمند شهرستان اهواز جهت اخذ کارشناسی ارشد

بررسی شاخص های ازدواج موفق . پژوهش کیفی جهت اخذ کارشناسی

مقالات علمی:

بررسی اثربخشی طرح مراقبتی مبتنی بر خانواده سالمندان و معلولین بر کیفیت زندگی معلولان عرب زبان و فارس زبان مرکز نوید مهر اهواز
بررسی تاثیر امیدبخشی و ذهن آگاهی بر پذیرش معلولیت در خانواده
معرفی مدل توانبخشی و مراقبتی همیار مراقب  طرح تلفیقی FBR-CBR
مقایسه سبکهای مقابله ایی و تاب آوری مادران کودکان معلول جسمی و حرکتی با مادران کودکان عقب مانده HBC ذهنی تحت پوشش طرح مراقبت در منزل

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به موسسه نوید مهر می باشد.